Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούνιος, 2021

Επιστολή προς την εκκλησίαν της Φιλαδελφείας (Απόσπασμα από την Αποκάλυψη)

Εικόνα
Εις τον άγγελον της εκκλησίας τη Φιλαδελφείας γράψε: "Αυτά λέγει ο άγιος, ο αληθινός, που έχει το κλειδί του Δαυίδ, όταν ανοίγη, κανείς δεν μπορεί να κλείση και όταν κλείνη, κανείς δεν μπορεί ν' ανοίξη. Ξέρω τα έργα σου. - Ιδού, έχω δώσει ενώπιόν σου πόρταν ανοικτήν, την οποίαν κανείς δεν μπορεί να κλείση - . Ξέρω ότι έχεις ολίγην δύναμιν και όμως ετήρησες τον λόγον μου και δεν αρνήθηκες το όνομά μου. Ιδού θα σου παραδώσω εκείνους από την συναγωγήν του Σατανά, που λέγουν ότι είναι Ιουδαίοι, ενώ δεν είναι, αλλά ψεύδονται. Ιδού, θα τους κάνω να έλθουν και να πέσουν εις τα πόδια σου και να γνωρίσουν ότι εγώ σε αγάπησα. Επειδή φύλαξες την εντολήν μου περί υπομονής, θα σε φυλάξω και εγώ από την ώραν της δοκιμασίας, η οποία μέλλει να έλθη εις όλην την οικουμένην δια να δοκιμάση τους κατοίκους της γης. Έρχομαι γρήγορα. Κράτησε αυτό που έχεις δια να μη αφαιρέση κανείς το στεφάνι σου. κείνον που νικά θα τον κάνω στύλον εις τον ναόν του Θεού μου, ποτέ δε θα βγή έξω και θα γράψω επάνω

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α' (Απόσπασμα από την Καινή Διαθήκη)

Εικόνα
  Περίπτωσις βαρείας ανηθικότητος Γενικά ακούεται ότι υπάρχει μεταξύ σας πορνεία και τέτοια πορνεία, που δεν υπάρχει ούτε μεταξύ των εθνικών, ώστε κάποιος να έχη γυναίκα την γυναίκα του πατέρα του. Και σεις είστε φουσκωμένοι από υπερηφάνειαν και δεν επενθήσατε μάλλον δια να εκλείψη εκ μέσου σας εκείνος που έκανε την πράξιν αυτήν. Εγώ απών μεν κατά το σώμα, παρών δε κατά το πνεύμα, έχω ήδη, σαν να ήμουν παρών, κρίνει εκείνον που έκαμε αυτήν την πράξιν. Μαζευθήτε εις το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μετά του πνεύματός μου, και με τη δύναμιν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, παραδώσατε τον άνθρωπον αυτόν εις τον Σατανάν προς καταστροφήν της σαρκός, δια να σωθή το πνεύμα του κατά την Ημέραν του Κυρίου Ιησού. Δεν είναι καλή η καυχησιολογία σας. Δεν ξέρετε ότι λίγο προζύμι ζυμώνει όλο το ζυμάρι; Πετάξτε λοιπόν το παληό προζύμι, δια να γίνετε νέο ζυμάρι, αφού είσθε χωρίς προζύμι. Διότι και ο πασχαλινός αμνός μας, ο Χριστός, για μας εθυσιάσθηκε. Ώστε ας εορτάζωμεν όχι με το παληό προζύμι, ούτ